TH  |  EN

บริการต่างๆ

บริการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก

บริการผ่านพิธีการศุลกากรทางทะเล
บริการผ่านพิธีการศุลกากรทางอากาศ
บริการรมยาฆ่าเชื้อ
บริการด้านการทาประกันภัย
บริการบรรจุหีบห่อสินค้า

ขนส่งสินค้าทางทะเล

แบบเต็มตู้
แบบไม่เต็มตู้

ขนส่งสินค้าทางอากาศ

สินค้าทั่วไป
สินค้าที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

บริการขนส่งทางรถแบบต่าง ๆ

ขนส่งสินค้าข้ามชายแดน
รถหัวลาก (ตู้สั้น / ตู้ยาว)
รถ 6 ล้อ
รถกระบะ

บริษัท เพอร์เฟคต์ อินดี้ ทรานสปอร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

20/431 หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร 74000

TEL : 034-406-283 / FAX : 034-130-492

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี : 0745561003902

E-MAIL : INFO@PERFECTINDY.COM

Copyright © 2018 All Rights Reserved. Designed By Golly-design